Hidro Elektrik Santrali Mini / Hydro Electric Power Plant Small 

Barajsız Hidro Elektrik (Akarsu Tip)

Türbin ise bir köprü gibi kanalın üzerine kurulur. Barajsız hidroelektrik santrallerin kurulacağı akarsuyun, türbin milini çevirebilecek potansiyele ve yıllık debisinin asgari elektrik üretimine yetecek kadar olması gerekir.

A bridge is established on a channel, such as a turbine. Barajsiz of hydroelectric power plants will be installed where the stream has the potential to turn the turbine shaft and the annual minimum flow rate for electricity generation should be enough.o.

Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak ve bunu çevreye zarar vermeden başarmak için “Yerli ve Yenilenebilir” enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekmektedir. Ülkemizin sahip olduğu su kaynakları önemli bir hidroelektrik potansiyel oluşturmaktadır. “Mini HES” tanımı kurulu gücü azami 500 kW’a kadar olan kanal tipi Hidroelektrik Santralleri için kullanılmaktadır. Mini HES’ler rezervuar alanı ve büyük inşaat yapıları gerektirmediğinden tek bir ağacın dahi kesilmesine gerek duymadan kurulabilmektedir. Bu yönüyle son derece çevreci olan Mini HES tesisleri aynı zamanda daha büyük güçteki HES tesislerine de alternatif olabilecek durumdadır.

 

.

To achieve it without harming the environment and reduce our reliance on energy “we must turn to indigenous and renewable energy sources. Has significant hydropower potential of the water resources of our country. “Mini HES the definition of” the Board, which is the maximum power of 500 kW are used for channel type hydroelectric power plants. Mini-Hydro, large civil structures and reservoir area without the need to be dropped because it does not require even a single tree can be established. This aspect is extremely green mini-HYDROELECTRIC power facilities, hydroelectric plants were also larger alternative.

 

.

Hidro Elektrik Santrali Nasıl Çalışır ?

How Hydro Power Plant Works ?

Doğal veya yapay olarak belli bir seviye kazanmış su, daha düşük seviyedeki türbinlere iletilir, türbin çarklarına büyük bir hızla çarpan su, türbin milini döndürür ve dolayısıyla jeneratörü çalıştırır ve elektrik üretilmiş olur. Bu düzeneklerin yapıldığı yerler barajlardır. Bu dönüşümün yapıldığı tesislere genel ismiyle hidroelektrik santral denir.

Natural or artificially gained water at a certain level, the lower-level is transmitted to the turbine, the turbine wheel into the water at great speed multiplier, and hence the turbine shaft rotates the generator and electricity is produced. This mechanism takes place where the dams are. This transformation is performed with a hydroelectric power plant name of the facility where it is called.

MİNİ VE MİKRO DÜZEYDE HİDROLİK ENERJİDEN YARARLANMA YOLLARI

Bütün dünyada küresel ısınmanın sebebi olan havaya atılan sera gazlarının azaltılması için alternatif enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmektedir. Rüzgar enerjisi, Biyo enerji, Jeotermal enerji, Güneş enerjisi, Dalga enerjisi, Gel-git enerjisi ile birlikte eskiden kullanımı ekonomik olmayan akarsulardan mini ve mikro ölçekte yararlanmak ta alternatif enerji kaynakları arasında yer almaktadır. Hidrolik enerjiden yararlanma yöntemlerinin üzerinde yapılan araştırmalar daima büyük güçlü tesisler üzerinde yoğunlaşmıştır. Daha önceleri fizibiletesi düşük olan hidrolik tesisler ele alınmamıştı, bugün artan petrol fiyatları küçük hidroelektrik tesislerin yapımını da ekonomik hale getirmiştir. Bu bildirimizde mini ve mikro hidrolik enejiden yararlanmak için yurt dışında türbin ve generatör üreten firmaların ve bizim ürettiğimiz bir sistemden örnekler vererek ülkemizde de bu gibi tesislerin üretimlerinin sağlanmasını teşvik etmektir.

Hidrolik tesislerin güçlerine göre yapılan yeni sınıflandırma mini ve mikro tesislerin de eklenmesi ile aşağıdaki şekilde oluşmaktadır.

  • 100 MW                                   Büyük hidrolik tesisler
  • 20 MW – 100 MW                    Orta büyüklükteki tesisler
  • 1MW –  20 MW                        Küçük tesisler
  • 20 KW – 1000 KW (1MW)        Mini tesisler
  • 1KW – 20 KW                           Mikro tesisler

Memleketimizin pek çok yöresinde, özellikle Mersin, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde mini ve mikro düzeyde hidrolik enerji potansiyeli mevcuttur. Mini ve mikro tesislerin temel özelliği baraj gölü gibi büyük yatırımlara gerek duyulmamasıdır. Mevcut akarsudan bir su alma yapısı ile alınan su akarsuya paralel eğimi çok az bir kanal ile taşınmakta ve uygun düşü sağlandığı yerde tesis kurulmaktadır

                                          Güç kapasitesine ve basma yüksekliğine bağlı olarak dizayn edilebilecek türbin tipleri